doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

e-mail: petr.janecek@ff.cuni.cz

telefon: +420 221 619 622

kancelář: C215

Konzultační hodiny: úterý 13:00-14:00 C215 (nebo po předchozí e-mailové domluvě)

ORCID ID: 0000-0003-0397-0136

Web of Science Researcher ID: K-6769-2015

Web of Science ohlasy: 25

SCOPUS ohlasy: 8, h-index: 9 (7 od 2017), i-10 idex: 8 (3 od 2017)

Citace a recenze celkem: 196 (58 zahraničních)

Monografie: 6, odborné studie: 27, kapitoly v monografiích: 30

Profily na elektronických sociálních sítích:

https://cuni.academia.edu/PetrJanecek

https://www.researchgate.net/profile/Petr_Janecek 

https://www.facebook.com/petr.janecek.142

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Kolektivně sdílené narativy, kolektivní a sociální paměť a expresivní projevy vernakulární kultury nazírané v disciplinárních rámcích komparativní folkloristiky a evropské etnologie (orální narativita, prozaický folklor a další kolektivně předávané kulturní formy – především současné pověsti/městské legendy, fámy, anekdoty, konspirační teorie a elektronický a internetový folklor), vztah populární a lidové kultury, teorie, metodologie a dějiny etnologických věd (především komparativní folkloristiky), teoretické aspekty nemateriálního kulturního dědictví.

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2019  doc., Etnologie, FF UK

2012  Ph.D. Etnologie, FF UK

2006  PhDr. Etnologie, FF UK

2004  Mgr. Etnologie, FF UK

2002  Bc. Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK

 

2014-dosud  Zástupce ředitele Ústavu etnologie FF UK

2012-dosud  Akademický pracovník Ústavu etnologie FF UK

2008-2013   Vedoucí Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea

2006-2008   Odborný pracovník Centra pro prezentaci kulturního dědictví, Národní muzeum

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY                                                                                                                                                   

Bakalářské:

Dějiny etnologie I., II., Úvod do folkloristiky, Folklor v transkulturním kontextu, Folklorní komparatistika, Etnologie materiální kultury, Aplikovaná etnologie a antropologie

Magisterské:

Etnologie Evropy, Orální narativita v komparativní perspektivě, Současné otázky evropské etnologie a folkloristiky, Folklor Evropy, Četba aktuálních etnologických a antropologických textů, Diplomový seminář

Povinně volitelné:

Traditional Czech Folk Culture, Contemporary Folklore and Popular Narratives, Czech Folklore and Popular Tradition, Central and Eastern European Folklore, Popular Culture and Folklore in Contemporary Central and Eastern Europe, Současný folklor: Moderní narativita I.,II., Mýtus, pověst, pohádka: Folklorní komparatistika, Slovesný folklor mezi textem a kontextem, Vernakulární kultura, Folkloristický terénní výzkum, Kritická reflexe česko(slovensk)é etnologické vědy, Domácí etnologická tradice, Etnologická muzeologie

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Janeček, P. (v tisku): „Werewolf as the Slavic and Germanic „Other“: Czech werewolf legends between oral and popular culture. In: Blécourt, W. (ed.): Werewolf Legends. Palgrave Historical Studies  in Witchcraft and Magic. London: Palgrave MacMillan (v tisku).

Janeček, P. (2022): Spring Man. A Belief Legend between Folklore and Popular Culture. Studies in Folklore and Ethnology: Tradition, Practices, Identites. Lanham: Rowman and Littlefield – Lexington Books. 214 pages. ISBN 978-1666913750.

Janeček, P. (2022): „Prague ghostlore of the late 19th century. Suburban ghosts between moral panic and vernacular spectacle.“ Estudis de Literatura Oral Popular. Studies in Oral Folk Literature 11, s. 11-29.

Janeček, P. (2022). „Zjinotajnění každodennosti.“ In: Janoušek, P. a kol.: Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Academia, s. 82-88.

Janeček, P. (2022): „Novinová pověst a biogafické vyprávění jako symptom krize prozaické folkloristiky? Poznámka k dějinám folkloristických konceptů.“ Studia ethnologica pragensia, 13, 2, s. 32-44.

Janeček, P. (2022): „Prastaré pověsti české jako národní mytologie.“ In: Mašek, P.: Prastaré pověsti české. Praha: Enuma Elis, s. 145-149.

Janeček, P. 2021. „A cseh prózai folklorisztika 198 után. A neprájztól az europái etnologiáig.“Acta Ethnologica Danubiana 23. Az Etnológiai Központ Évkönyve. Ročenka Výskumného centra európskej etnologie. Jahrbuch des Forschungszentrums fur Europaische Ethnologie, 13-20.

Janeček, P. 2020. „The Spring Man of Prague. Czech Versions of Spring-heeled Jack Narratives between Folklore and Popular Culture.“ Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung. Journal of Folktale Studies. Revue d’Etudes sur le Conte Populaire 59, 3-4, s. 223-239. ISSN 0014-6242.

Janeček, P. 2020. „Motif of „The Tragic Mistake“ in oral, popular and elite culture of Central Europe.“ Ethnologica Slovaca et Slavica 41, s. 77-86. ISSN 1335-4116.

Janeček, P. 2019. „Czech Prosaic Folkloristics after 2000: Between Continuity and Revitalization.“ Národopisná revue/Journal of Ethnology 29, 5, s. 66-73. ISSN 0862-8351

Janeček, P. 2017. Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou. Praha: Argo; 360 s. ISBN 978-80-257-2315-9.

Janeček, P. 2017. „Intangible cultural heritage in the Czech Republic between national and local heritage.“ In: Davis, P. – Stefano, M. L. eds. The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage. London – New York: Routledge; pp. 153-167. ISBN 978-113-8860-551.

Janeček, P. 2017. „Treasury in its form, not content“. In: Česálková, L. ed. Czech Cinema Revisited: Politics, Aesthetics, Genres and Techniques. Prague: National Film Archive; pp. 110-127. ISBN 978-80-7004-181-9.

Janeček, P. 2017. „Od monstra k superhrdinovi. Pérák v dynamice kulturní a komunikativní paměti.“ In: Bílek, P. – Šebek, J. eds. Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; s. 69-97. ISBN 978-80-7308-725-8.

Janeček, P. 2017. „Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v kontextu vývoje českých etnologických věd.“ Studia ethnologica pragensia 8, 1, s. 129-163. ISSN 2336-6699.

Janeček, P. 2016. „Česká prozaická folkloristika v letech 1945-1989 v mezinárodním kontextu.“ In: Woitsch, J. – Junová Macková, A. a kol. Etnologie v sevřeném prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.; s. 226-243. ISBN 978-80-88081-10-4.

Janeček, P. – Panczová, Z. 2015. „Théories du complot et rumeurs en Slovaquie et en Tchéquie.“ Diogéne. Revue internationale des sciences humaines 249/250, s. 150-167. ISSN 0419-1633.

Janeček, P. 2014. „Bloody Mary or Krvavá Máří? Globalization and Czech children´s folklore.“ Slovenský národopis/Slovak ethnology 62, 2; pp. 221-243. ISSN 1335-1303.

Janeček, P. – Tucker, E. – Henken, E. eds. 2014. Perspectives on Contemporary Legend. International Society for Contemporary Legend Research 32nd International Conference. Faculty of Arts, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, Tuesday 3 – Sunday 8 June, 2014. Conference Abstracts. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts – International Society for Contemporary Legend Research. ISBN 978-80-7308-510-0.

Janeček, P. 2013. „Current studies of games and play in the Czech Republic.“ Národopisná revue/Journal of Ethnology 23, 5; pp. 57-67. ISSN 0862-8351.

Janeček, P. ed. 2011. Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-87398-11-1.

Janeček, P. 2006. „Eschatologická a profétická motivika ve folkloru českých zemí v 2. polovině 18. a na počátku 19. století: písně o králi Marokánovi.“ Český lid/Etnologický časopis 93,2; s. 153-177. ISSN 0009-0794.

Janeček, P. 2006. Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice. Praha: Plot. 368 s. ISBN 978-80-865-2374-3.

 

PROJEKTY A GRANTY

2019-2021 – hlavní řešitel projektu Internacionalizace etnologických předmětů s akcentem na folkloristická a etnologická studia. Grant Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na léta 2019-2020.

2017-dosud – řešitel projektu Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií. Grant PROGRES Univerzity Karlovy v rámci v rámci soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy (SVV UK).

2016-2018 – hlavní řešitel projektu Internacionalizace předmětů oboru Etnologie s akcentem na antropologii Evropy a evropskou etnologii. Grant Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na léta 2016-2018 (23606248).

2016-dosud – řešitel projektu Literatura a performativita. Grant PROGRES Univerzity Karlovy v rámci v rámci soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy (SVV UK).

2015 – hlavní řešitel projektu Mýtus o Pérákovi: příprava habilitačního spisu analyzujícího kolektivně sdílené texty o urbánních fantomech mezi folklorem a populární kulturou. Podpora post-doců na FF UK (FF_VS2015/010).

2015 – hlavní řešitel projektu Inovace teoretické a metodologické báze folkloristických předmětů oboru Etnologie s akcentem na disciplinární rámec evropské etnologie. Grant Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky.

2014 – hlavní řešitel projektu E-learningová inovace folkloristických předmětů oboru Etnologie s akcentem na odbornou praxi studentů. Grant Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky (23606225).

2012-2015 – řešitel projektu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech: Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury. Grant PRVOUK Univerzity Karlovy v rámci v rámci soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy (SVV UK).

2012-dosud  řešitel projektu Tematický česko-anglický slovník pojmů specifických pro českou etnologii. Grant Národního ústavu lidové kultury MK ČR.

2011-2013 – manažer aktivity projektu Dotkni se 20. století! Edukativní projekt Národního muzea podpořený ESF a OPVKP.

2005 – řešitel J. J. Stroleny Endowed Scholarship. Department of Slavic and Eurasian Studies, University of Texas at Austin, USA.

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE A POBYTY

2016 Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Aberdeen, Skotsko, Velká Británie. Zvané mezioborové přednášky na téma Czech Ethnology and Folklore Studies Since Romantic Nationalism Until Present a Contemporary Legends and Rumours in Central and Eastern Europe Between Communism and Neoliberalism.

2015 American Folklore Society 126th Annual Meeting „Ecologies, Encounters and Enactments“. Účastník Shadowing Programme pro zahraniční odborníky (mentor: dr. Elizabeth Tucker)

2015 Folklore Fellows´ Summer School „Doing Folkloristics in the Digital Age“.University of Turku –  University of Helsinki – Åbo Akademi University, Finsko.Prezentace a aktivní účast na 9. mezinárodní letní škole Folklore Fellows (červen 2015).

2013 Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Polsko. Pedagogická stáž ERASMUS+ (listopad 2013).

2006 Univerza na Primorskem, Oddelek za antropologio, Slovinsko. Badatelský pobyt v rámci Ph.D. studia.

2005  Karl-Franzen-Universität, Graz, Rakousko. Semestrální badatelský pobyt v rámci Ph.D. studia.

2005 The University of Texas at Austin, Department of Anthropology, USA. Semestrální badatelský pobyt v rámci Ph.D. studia.

2003 Uniwersytet Jagiellonski Kraków, Institut etnologii i antropologii kultury, Polsko. Studentský pobyt v rámci programu CEEPUS.

 

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH

Literatura ludowa / Journal of Folklore and Popular Culture – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society (od 2021).

Studia etnologiczne i antropologiczne – Uniwersytet Šlaski (od 2020).

Studies in Folklore and Ethnology – Traditions, Practices, and Identities. Lexington Books, Rowman & Littlefield Publishing (od 2017).

Фольклор и антропология города – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (od 2017).

Český lid / Etnologický časopis – Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (od 2017).

Contemporary Legend – International Society for Contemporary Legend Research (od 2015).

Works and Materials of the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź – Muzeum archeologiczne i etnograficzne w Łódźi (od 2015).

Studia ethnologica pragensia – Ústav etnologie FF UK (od 2013).

Národopisná revue – Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (od 2013).

Museum vivum – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (od 2016).

AntropoWeb – Katedra antropologie FF ZČU v Plzni (od 2012).

AntropoEdice – Katedra antropologie FF ZČU v Plzni (od 2012).

Lidé města / Urban People – FHS UK v Praze (od 2007).

Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce – Národní muzeum (2007-2014).

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH, VĚDECKÝCH RADÁCH

Koordinační rada historických věd Univerzity Karlovy (od 2021).

Komise pro vnější vztahy FF UK (od 2020).

Oborová rada doktorského studijního programu Etnologie a kulturní antropologie / Ethnology and Cultural Anthropology na FF UK (od 2019).

Garant studijního programu Etnologie a kulturní antropologie (Bc.), FF UK (od 2018).

Vědecká rada Národního muzea (od 2018).

SIEF Working Group „Narrative“ (zakládající člen od 2017, Co-Chair od 2019).

SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Standing Committee on Higher Education in Ethnology and Folklore (zástupce Ústavu etnologie FF UK, od 2017).

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (od 2017).

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea (od 2017).

Odborný orgán hodnotitelů VaVaI dle Metodiky 17+ Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace (2018).

Evalution Body of the UNESCO Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (zástupce zemí střední a východní Evropy v rámci ČNS, 2016-2017).

International Society for Contemporary Legend Research David Buchan Student Essay Prize Committee (od 2016).

Expertní panel Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace pro společenské vědy SHVb 2 (od 2016).

Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy – oboru Etnologie na FF MU v Brně (od 2016).

Selection Committee for the Linda Dégh Lifetime Achievement Award for Legend Scholarship (od 2015).

Porota pro udělení Ceny Ministerstva kultury v oboru tradiční lidové kultury a folkloru (2015-2017, předseda).

Komise MK ČR pro výběrové dotační řízení v programu MK ČR na podporu tradiční lidové kultury – kategorie B (od 2015).

Rada pro ústavní úkoly Západočeského muzea v Plzni (od 2015).

Národní komitét etnologických a antropologických věd (2015-2017).

Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy – oboru Etnologie na FF UK v Praze a Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i. (od 2013).

Oborová rada doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury – oboru Kulturologie na FF UK v Praze (od 2013).

Vědecká rada Národního muzea (2012-2014, do 2013 tajemník její Humanitní sekce).

Člen kolegia hodnotitelů Poradního orgánu Mezivládního výboru UNESCO pro posuzování zahraničních nominací do „Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity“ a „List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding“ (v rámci České národopisné společnosti).

Rada pro výstavní činnost Národního muzea (2011-2013).

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni (2011-2013, předseda).

Národní rada pro tradiční lidovou kulturu MK ČR (od 2010).

Komise MK ČR pro výběrové dotační řízení v programu MK ČR na podporu tradiční lidové kultury – kategorie A (2009-2018).

Komise MK ČR pro výběr kandidátů k udělení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ (2009-2017).

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

FLS – The Folklore Society (UK, od 2019).

SIEF – Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore/International Society for Ethnology and Folklore/Internationale Gesellschaft für Ethnologie und Folklore (od 2017).

ISFNR – Belief Narrative Network of the International Society for Folk Narrative Research (od 2017, od 2021 člen BNN Committee).

CSPK – Centrum pro studium populární kultury (od 2017).

IUAES – Národní komitét antropologických a etnologických věd (od 2014).

WCAA – World Council of Anthropological Associations – zástupce ČNS (2014-2017).

CASA – Česká asociace pro sociální antropologii (2012-2016).

ISCLR – International Society for Contemporary Legend Research (od 2007, od 2017 člen Executive Council – Member-At-Large, European).

SVU – Czechoslovak Academy of Arts and Sciences (Československá společnost pro vědy a umění) (od 2005).

ČNS – Česká národopisná společnost (od 2004, 2011-2017 místopředseda, 2011-2020 člen Hlavního výboru).

 

Publikační činnost:

JANEČEK_PETR_PUBLIKAČNÍ ČINNOST_2022

Odborná činnost:

JANEČEK_PETR_ODBORNÁ_ČINNOST

English CV:

CV Janecek Petr

Úvod > Vyučující > doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.