Navazující magisterské studium (NMgr.)

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Forma: jednokolová, ústní

 

Ústní zkouška

1) rozprava nad výsledky bakalářské práce: maximální počet 40 bodů.

2) všeobecný přehled v etnologii, kulturní antropologii a folkloristice: maximální počet 30 bodů.

3) rozprava nad zamýšleným tématem diplomové práce: maximální počet 30 bodů.

 

další požadavky ke zkoušce: předložení bakalářské práce nebo její podstatné části (teorie, metodologie, práce s primárními daty), publikované odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, případně přeložené odborné texty z cizího jazyka, ocenění a další doklady prokazující zájem o obor (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí).

 

Doporučená odborná literatura k přijímacímu řízení

Základní přehledové práce

  • Eriksen, Thomas Hylland. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál.

Kulturní antropologie

  • Eriksen, Thomas Hylland, 2012. Etnicita a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství
  • Evans-Pritchard, Edward E. 1951. Social Anthropology. London: Cohen and West.
  • Salzmann, Zdeněk: Kultura, jazyk a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha 1996.
  • Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha: SLON (kapitola 1, 2, 10).

Etnologie

  • Janeček, Petr. 2017. Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou. Praha: Argo.
  • Mauss, M. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: SLON.
  • Schmitt, Jean-Claude. 2008. Svatý chrt. Praha: Academia.
  • Van Gennep, A. 2018. Přechodové rituály. Praha: Portál.
Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium (NMgr.)