Doktorské studium (Ph.D.)

Tříleté postgraduální studium v prezenční a kombinované formě studia vedoucí k získání titulu Ph.D. je doktorským studijním programem umožňujícím individuální profilaci studenta v rámci moderních témat etnologického bádání. Studentům umožňuje – v závislosti na tématu jejich disertační práce – specializaci v rámci širokého spektra odborných profilací a subdisciplín etnologických věd – například sociokulturní antropologie, evropské etnologie, prozaické, slovesné a hudební folkloristiky, historické etnologie, etnografie, etnomuzikologie, hudební antropologie, aplikované antropologie či etnografické muzeologie.

Doktorand si v průběhu studia osvojí metody vědecké práce a získá nejnovější poznatky soudobých etnologických věd, které aplikuje ve své oborové specializaci. Výzkumná práce, založená na etnologickém terénním výzkumu v různých geografických a kulturních podmínkách (popřípadě na dalších metodách a technikách etnologického výzkumu), umožní uplatnit nabyté zkušenosti v širokém spektru pracovních aktivit. Absolvent je připraven řešit etnické a etnokulturní problémy v teoretické i v aplikované podobě ve vlastní kultuře i v kulturách cizích. Absolventi se uplatní především na vědeckých a odborných pracovištích (univerzity a vysoké školy, ústavy Akademie věd), jako řídící a odborní pracovníci nebo analytici ve státní správě, v kulturních zařízeních, v muzeích a dalších paměťových institucích, ve sdělovacích prostředcích a v nestátních neziskových a humanitárních organizacích.

Doktorský studijní program se realizuje formou individuálního studijního plánu, jehož obsahem je původní vědecká práce zaměřená především na základní výzkum a na prohloubení znalosti metodologie a teorie oboru ve spojení se získáváním dalších odborných znalostí, které jsou potřebné k napsání doktorské disertační práce i pro budoucí odbornou činnost v oboru.Individuální studijní plán je po vypracování schválen školitelem a předsedou oborové rady, každý rok je zpracovávána písemná zpráva o kvalitě plnění studijních povinností a dalších aktivitách doktoranda. Tato zpráva je vypracována školitelem a potvrzena předsedou oborové rady.

 

 

Úvod > Studium > Doktorské studium (Ph.D.)