PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.

E-mail: sandra.kreisslova@ff.cuni.cz

Kancelář: Celetná, 3. patro, C319

Telefon: Telefon: +420 221 619 642

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 – 14:00 (C319)

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Vzpomínková kultura a kolektivní paměť německy hovořícího obyvatelstva českých zemí, transformační procesy a každodennost v prostoru česko-německé a česko-rakouské hranice po roce 1945, etnická a migrační studia, paměťová studia, orální historie a biografický výzkum.

 

VZDĚLÁNÍ

2006–2011                         Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie – dokončené doktorandské studium

2004–2006                         Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – dokončené magisterské studium ve studijním oboru Sociální antropologie

2001–2004                         Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – dokončené bakalářské studium

 

ZAMĚSTNÁNÍ

2021- dosud                      Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie

Odborná asistentka

 

2019–2021                        Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie

Externí vyučující

 

2011–2018                        Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav historie

Externí vyučující

 

2017–2018                       Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

Externí vyučující

 

2011–dosud                     Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,

Odborná asistentka

 

2008–2011                          Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,

Externí vyučující

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Úvod do etnologie I, II, Etnicita, migrace a paměť ve výzkumech pohraničí, Etnické konflikty z perspektivy sociální a kulturní antropologie, Migrace a paměť v orálně historickém výzkumu, Praktické aspekty orálně-historických výzkumů, Teorie etnicity

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Kreisslová, Sandra: Vom Fotografieren auf Heimatreisen. Zur Visualisierung der „Heimat“ in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Bernadette Gebhardt (Hg.): „Bilder der Heimat“. Fotografie und Kunst in Heimatzeitschriften. Münster: Waxmann, 2022, s. 185–212.

Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana: „Domorodci“ ne/známého „domova“. Cesty německých vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách. Český lid 107, 4, 2020, s. 439–468.

Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal: „Takové normální rodinné historky“. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo, 2019.

Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana: „Family Silver“ or Artefacts (in) Memories of Forcibly Displaced Germans. Slovenský národopis – Slovak Ehnology 2, 2019, s. 165–184.

Kreisslová, Sandra – Novotný, Lukáš: Between language revitalization and assimilation. On the language situation of the German minority in the Czech Republic. Journal of Nationalism Memory and Language Politics 12, 1, 2018, s. 121–139.

Kreisslová, Sandra: Domov jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa. Český lid 105, 2, 2018, s. 159–176.

Kreisslová, Sandra: „Odsun“ Němců v české vzpomínkové kultuře. Národopisná revue 26, 4, 2016, s. 284–295.

Kreisslová, Sandra – Novotný, Lukáš: Kulturní život německé menšiny v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015.

Kreisslová, Sandra: Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013.

 

PROJEKTY A GRANTY

2020–2022                         Participace na vědeckém projektu „Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci“ (Program aplikovaného

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II, Ministerstvo kultury ČR)

 

2019–2021                          Participace na mezinárodním projektu „Management of Crossborder Rurality | Bavaria Bohemia 1990 2020“ (Program Inter-Excellence, podprogram Inter-Action pro podporu výzkumu, vývoje a inovací,

poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

 

2018–2022                         Participace na výzkumném projektu „Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska“ (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní

a kulturní identity NAKI II, Ministerstvo kultury ČR)

 

2016–2018                         Spoluřešitelka výzkumného projektu „Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin“ (Grantová agentura ČR)

 

2015–2018                          Participace na mezinárodním projektu „Společná česko-rakouská kniha o dějinách” (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina)

 

2017                                   Spoluřešitelka výzkumného projektu „Němčina jako menšinový jazyk v ČR: analýza potřeb, návrh řešení a studie proveditelnosti podpory německého dialektu v ČR“ (Úřad vlády České republiky a Rady vlády

pro národnostní menšiny)

 

2012–2009                          Participace na mezinárodním projektu „Stories – transformace české vesnice po roce 1945 do roku 1989” (Waldviertel Akademie Waidhofen an der Thaya, Rakousko)

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, KOMISÍCH A RADÁCH

2022–dosud                      členka redakční rady Národopisného věstníku

2019–dosud                       Komise Kulturelle Kontexte des östlichen Europa der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde – členství

2017–dosud                       Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – členka dozorčí rady

2016–dosud                      Česká národopisná společnost – členství

2016–dosud                       Česka asociace orální historie – členství

 

Úvod > PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.