Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

E-mail: Lenka.JakoubkovaBudilova@ff.cuni.cz

Kancelář: Celetná, 3. patro, 319

Telefon: Telefon: +420 221 619 642

Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 (319)

  

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Antropologie Evropy a Balkánu, terénní výzkum, dějiny evropské rodiny, antropologie rodiny a genderu

 

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2003                Bc. Humanitní vzdělanost, FHS UK

2005                Mgr. Obecná antropologie, FHS UK

2010                Ph.D. Etnologie, FF ZČU v Plzni

 

2017-dosud     Odborná asistentka, Ústav etnologie, FF UK

2012-2014       Externí přednášející, Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK

2009-dosud     Odborná asistentka, Katedra antropologie FF ZČU v Plzni

2008–2009      Externí přednášející, Katedra sociologie (sociální antropologie) FSS MU

2006–2007      Vědecká pracovnice, Katedra primárního vzdělávání PedF UJEP

2004-2006      Koordinátorka vzdělávacích aktivit, projekt VARIANTY, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.

2002-2003      Terénní pracovnice a sociální rozhodčí (Berounsko), Monitoring a odstraňování škod způsobených povodněmi, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

 Úvod do metod terénního výzkumu

Terénní výzkum v antropologii a etnologii

Antropologie jihovýchodní Evropy

Tradiční evropské rodinné struktury

 

Magisterské:

Antropologie Evropy

Terénní výzkum

Antropologie spřízněnosti

 

 KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Jakoubková Budilová, L. 2017. Patriarchát na Balkáně – dominantní ideologie nebo škála možností? (Na příkladu Vojvodova, obce Čechů a Slováků v Bulharsku), Sociológia 49, 2017, 4: 405–426.

Budilová, L. J. – Jakoubek, M. 2017. Bulgarian Protestants and the Czech village of Voyvodovo. Sofia: New Bulgarian University.

Budilová, L. J. – Kňourek, B. 2015. Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr. Brno: CDK.

Budilová, Lenka J. 2015. Sociálně–antropologické studium příbuzenství a genderu se zvláštním zřetelem k českému kontextu, Historická demografie 39/2015: 271–291.

Будилова, Л. Я. – Якоубек, М. 2014. Българските чехи. Случаят Войводово. Социалноантроположки ескизи; София: Парадигма.

Budilová, L. J. 2012. „Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů, Český lid/Etnologický časopis 99, 2012, 4: 407–425.

Budilová, L. J. 2011. Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950. Brno: CDK.

Budilová, L. – Jakoubek, M. 2009. Anthropological fieldwork, site and Roma communities: Roma/Gypsies in the Czech and Slovak Republic, Anthropological Notebooks XV/2: 5–14.

 

BIBLIOGRAFIE

.pdf

 

PROJEKTY A GRANTY

Plzeň – Evropské hlavní město kultury: evaluace dopadů na rozvoj občanských aktivit a možnost udržitelnosti, Statutární město Plzeň a Katedra antropologie FF ZČU, 2016 (řešitelka)

Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity, GAČR (P405/10/0471), 2010 – 2012 (spoluřešitelka)

Kinship and family in Roma settlements in Eastern Slovakia, International Visegrad Fund 2008 (řešitelka)

Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategie k jejich překonávání, Katedra primárního vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2005 – 2008 (spolupracovnice)

Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Ústeckého kraje, Odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., 2004 – 2005 (výzkumnice, spolupracovnice)

Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit, Katedra sociální a kulturní antropologie FHS ZČU (MPSV ČR HS 108/03), 2003 – 2004 (výzkumnice, spolupracovnice)

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

EASA (European Association of Social Anthropologists)

InASEA (International Association for Southeast European Anthropology)

 

Úvod > Ústav etnologie > Vyučující > Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.