O knihovně

Knihovnice   

Bc. Anna Krejzová

anna.krejzova@ff.cuni.cz

tel: +420 221 619 624

 

Umístění 

Ústav etnologie FF UK, Celetná 20, 116 42  Praha 1

Knihovnu najdete ve 2. patře, v místnosti C215, v zadní místnosti.

Oborová specializace 

Náš fond pokrývá témata české, slovenské, evropské a mimoevropské etnografie/etnologie, folkloristiky, historické antropologie, etnomuzikologie, kulturní a sociální antropologie a po převzetí kompletního knihovního fondu Centra genderových studií FF UK  i oblast genderových studií.

Okruh působnosti 

Knihovna je primárně určena pro studenty a pedagogy Ústavu etnologie a dalších pracovišť FF UK Praha, využívat ji však samozřejmě mohou i studenti a zaměstnanci jiných pracovišť UK Praha a odborná i laická veřejnost 

Typy uložených dokumentů 

Knihy, oborové časopisy, závěrečné (bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) práce posluchačů Ústavu etnologie FF UK Praha, mapy, CD, DVD, VHS a gramodesky.

Charakteristika knihovního fondu 

Fond knihovny etnologie prochází od dubna 2013 kompletní revizí. Byl změněn systém signatur a knihy jsou dnes rozděleny podle tématických okruhů:

A:         Slovníky, příručky, encyklopedie (prezenční výpůjčky)

AA:       Bibliografie (prezenční výpůjčky)

B:         Obecná etnologie (absenční výpůjčky)

C:         Historická etnologie a muzeologie (absenční výpůjčky)

D:         Hudba, etnomuzikologie (absenční výpůjčky)

E:         Etnika, etnicita, nacionalismus (absenční výpůjčky)

F:         Folkloristika, Cestopisy (absenční výpůjčky)

G:         Duchovní a materiální kultura: České, moravské a slovenské regiony (absenční

výpůjčky)

H:         Duchovní a materiální kultura:  Evropa (absenční výpůjčky)

I:          Duchovní a materiální kultura:  Mimoevropské regiony (absenční výpůjčky)

J:          Religionistika, magie a mytologie (absenční výpůjčky)

M:         Mapy, atlasy, obrazové dokumenty (prezenční výpůjčky)

N:         Fond Pražské německé univerzity – NA OBJEDNÁVKU (externí depozitář)

P:         Příruční knihovna nejpoužívanější tituly, povinná literatura (prezenční výpůjčky)

R:         Religionistika – tzv. Pertoldova knihovna NA OBJEDNÁVKU (externí depozitář)

X:         CD, DVD, VHS (specifické výpůjčky na jeden týden)

Y:         Bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce (prezenční výpůjčky)

W:        Women´s studies, gender, ženská problematika (absenční výpůjčky)

Z:         Časopisy (prezenční výpůjčky)

 

Část nezkatalogizovaného fondu (zejména Fond Pražské německé univerzity Pertoldova knihovna) byl v minulých dvou letech součástí projektu retrokonverze a je postupně zpracováván v systému Aleph.

Knižní fond je průběžně doplňován o četné nové publikace získané darem, výměnou s jinými institucemi nebo zakoupené z rozpočtu knihovny. V současné době knihovna zpracovává rozsáhlý dar (cca 800 jednotek) převážně folkloristických publikací z pozůstalosti Dr. Jaromíra Jecha, který je unikátní svým rozsahem a tematickým zaměřením.

V minulých letech bylo obnoveno několik smluv o výměně publikací a podepsány nové, které se zatím týkají zejména časopisů: díky smlouvám o výměně ušetříme peníze na nákup nových publikací. S některými institucemi byla zahájena i výměna knih (Náprstkovo muzeum, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Národní institut lidové kultury, apod.

Ve fondu knihovny se rovněž nachází celkem 196 gramodesek, které postupně převádíme do formátu MP3, aby byly lépe využitelné. Gramodesky jsou k zapůjčení na 1 týden formou specifické výpůjčky.Jejich seznam naleznete v příloze.

V příloze můžete nahlédnout i do nového místního seznamu Knihovny etnologie. Ten se od online katalogu liší tím, že obsahuje i dosud nezkatalogizované jednotky, které jsou v seznamu podbarveny zeleně, a interní kopie, které jsou podbarveny růžově. Oba typy jednotek je možné na požádádní zapůjčit.

Oborová periodika 

Knihovna nabízí k prezenčnímu studiu více než 150 titulů domácí i zahraniční provenience. Některé z nich jsou umístěny v externím depozitáři, čekací lhůta na vyřízení požadavku se pohybuje kolem jednoho týdne. 

Poskytované služby 

  • prezenční a absenční půjčování knih a dalších dokumentů
  • informační a bibliografický servis
  • meziknihovní výpůjční služba 
  • jsme zapojeni do projektu „Ptejte se knihovny“
  • knihy z naší knihovny je možné si objednat prostřednictvím on-line rezervace

 

Katalogy a databáze

 Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody) 

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Digitální univerzitní repozitář – obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib – paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra – elektronický portál studijních materiálů FF UK

UKAŽ – centrální vyhledávací služba UK

Výpůjční řád FF UK

Nový výpůjční a knihovní řád Knihovny FF UK

Výpůjční a knihovní řád

Úvod > Knihovna > O knihovně