Profilové projekty

Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií

Program PROGRES v rámci UK (Q13)

Účastníci za Ústav etnoglogie: Marek Jakoubek (člen rady), Petr Janeček, Barbora Půtová, Karel Šima, Petra Lupták Burzová, Lenka Jakoubková Budilová

Program navazuje na obecně formulovaný program P-08 Orientalistika a odráží se od něj směrem k tematicky více vyhraněným oblastem výzkumu. Využívá synergie dané přítomností akreditovaných oborů zahrnujících studium celé studované oblasti od východní a jihovýchodní Evropy až po Dálný východ v míře, jaká nemá v ČR obdoby. Projekt vychází z dynamiky vztahů v současném světě, již charakterizuje změna poměru sil mezi tradičními centry a periferiemi. Tyto vztahy nesleduje z globální perspektivy, jak je běžné, ale zaměřuje se na dialog mezi konkrétními aktéry, respektive asymetričnost tohoto dialogu nebo jeho případnou absenci. Nemá jedno geografické zaměření, protože místa střetávání (ve smyslu setkávání odlišného) a potenciálních konfliktů mohou být různá, dokonce i zcela virtuální (sociální sítě), takže zahrnuje „strategické oblasti“ (severní Afrika a Blízký východ, Čína, Indie, centrální a jihovýchodní Asie, východní a jihovýchodní Evropa), ale i soužití různých kultur (majorit a minorit) v Evropě a vzájemné pohledy mimoevropských společností (např. Japonsko-Čína, Čína-Tibet, Izrael-Palestina). Společným cílem projektu je pomoci pochopit společnosti (civilizace, komunity, menšiny), které se od „nás“ odlišují, i to, jak nás (i sebe navzájem) tyto společností vidí, ať již v historických a současných vztazích, komunikaci, umělecké představivosti nebo – v případě změn místa – v procesu migrace, včetně současného přílivu uprchlíků do Evropy. Projekt zároveň sleduje limity porozumění a neúspěchy v dialogu, včetně jejich příčin a příkladů řešení vzniklých konfliktů. Přitom přispívá i k pochopení naší vlastní identity a jejích nově se tvořících paradigmat, ať už české nebo „evropské“, a tolik diskutovaných „hodnot“, na nichž je – nebo sama sebe vidí, že je – založena.

 

Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl

 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), Ministerstvo kultury

Hlavní příjemce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, další příjemci Národní památkový ústav a Národní technické muzeum

Hlavní řešitelka: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

Cílem projektu je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnímu poznání, zdokumentování i prezentaci technologií řemesel, užívaných zejména v aristokratickém nebo městském prostředí, která jsou spojena především s funkcí a využitím obytných staveb a interiérů. Řemeslné artefakty jsou součástí muzejních sbírek i památkových objektů, a jejich obnova vyžaduje specialisty z příslušného oboru, obeznalé s původním materiálem a technologiemi jeho zpracování. Aktivní provozování řady řemesel však dnes již velmi rychle mizí a evropská produkce je dokonce nahrazována importy z náhražkových materiálů. Projektem sledované obory zastupují především ohrožená řemesla nebo velmi málo dokumentované specializace, u nichž je vnímán i mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál pro prezentaci veřejnosti. Výstupy projektu budou významnou pomůckou pro účely obnovy sbírkových či památkových artefaktů a výchovu nových mistrů uměleckého řemesla nebo restaurátorů.

Internetové stránky projektu:

https://www.recmaterialu.cz/cs/

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty