Útočiště Česko / Refuge Czech Republic 17. 5. 2018

Veřejná diskuze o přístupu České republiky k cizincům, kteří si Česko zvolili jako nové místo k životu, nebo zde hledají ochranu před pronásledováním. Klíčovými tématy bude, zda česká společnost potřebuje a chce přijímat přistěhovalce, a zda by stát měl udělovat více azylů. Zaměříme se také na to, jakým útočištěm je pro migranty Česká republika a jak těžké je do ní skutečně patřit.

Tematické okruhy:
1) Potřebujeme uprchlíky? Kolik uprchlíků máme přijímat? Přijímá ČR málo nebo moc uprchlíků? Jak je nastavena azylová politika ČR? Jaké to má důsledky pro vztahy s ostatními evropskými státy? Mohou/budou fungovat kvóty pro přerozdělování uprchlíků v Evropě?
2) Jak integrovat migranty do české společnosti? Co znamená integrace přistěhovalců? Jaký je ideál soužití lidí z různých kulturních prostředí? Jak se nám daří vytvářet předpoklady pro budování pocitu sounáležitosti migrantů s většinovou společností?
3) Chtějí u nás žít cizinci? Jak se žije imigrantům v Česku? S jakými problémy se cizinci v české společnosti setkávají? Jaké jsou z pohledu cizince největší překážky v harmonickém soužití s českou společností?

Diskuse se zúčastní:

Pavel Dymeš – oddělení přesídlování a integrace azylantů, OAMP MV ČR
Vladislav Günter – bývalý ředitel Centra pro integraci cizinců, aktuálně Národní institut pro další vzdělávání
Tomáš Jungwirth – analytik v Asociaci pro mezinárodní otázky
Nataša Chmelíčková – oddělení azylové a migrační legislativy, OAMP MV ČR
Nikolaj Savov – bývalý student migrace
Igor Ševcov – anarchista, student etnologie FF UK

Diskusi moderuje: Petra Lupták Burzová. – Ústav etnologie FF UK
***
Refuge Czech Republic
Public discussion on the issue of migrants in the Czech Republic.
Organized by the Institute of Ethnology of the Charles University and RefuFest.

Location: Kampus Hybernská, Hybernská 4, 110 00 Praha 1
Time: Thursday 17. 5. at 15:00

Public debate on the approach of the Czech Republic to foreigners who have chosen the country as a new home or seek protection from persecution here. The key topic will be whether the Czech society needs and wants to receive immigrants and whether the state should grant more asylums. We will also focus on what kind of refuge the Czech Republic portrays and how difficult it is to truly belong in it.

Thematic areas:
1) Do we need refugees? How many refugees should we receive? Does the Czech Republic receive too little or too many refugees? How is the asylum policy of the Czech Republic set? What are the implications for relations with other European states? Can/ will the quotas for redistribution of refugees in Europe work?
2) How to integrate migrants into Czech society? What does integration of immigrants mean? What is the ideal of coexistence of people from different cultural backgrounds? Do we create prerequisites for building a sense of belonging of refugees to the majority society?
3) Do foreigners want to live here? What is the life of immigrants in the Czech Republic like? What are the issues encountered by foreigners in Czech society? What are the biggest obstacles to harmonious coexistence with the Czech society from the point of view of a foreigner?

Participants of the discussion:
Pavel Dymeš – Department of Resettlement and Integration of Refugees, OAMP MV ČR
Vladislav Günter – Former Director of the Center for the Integration of Foreign Nationals, currently the National Institute for Further Education
Tomas Jungwirth – Analyst at the Association for International Affairs
Nataša Chmelíčková – Department of Asylum and Migration Legislation, OAMP of the Ministry of the Interior of the Czech Republic
Nikolai Savov – a former student of migration
Igor Shevcov – Anarchist, student of ethnology at the Charles University

Moderated by:
Petra Lupták Burzová – Department of Ethnology, Charles University

Úvod > Nástěnka > Útočiště Česko / Refuge Czech Republic 17. 5. 2018