doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

E-mail: vaclav.soukup@ff.cuni.cz

Kancelář: Celetná, 3. patro, C320

Telefon: +420 221 619 640

Konzultační hodiny: středa 12:30 – 13:20 (C320)

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Sociokulturní antropologie, paleoantropologie, dějiny antropologie, antropologické teorie kultury, kulturní ekologie

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2015                doc. Kulturologie UKF

1988                CSc. Teorie kultury, FF UK

1983                PhDr. Teorie kultury, FF UK

1982                prom. fil. Teorie kultury, FF UK v Praze

 

 

2015-dosud     akademický pracovník (docent), Ústav etnologie FF UK

2016-dosud     rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

2014–2015      odborný asistent, Ústav etnologie FF UK

2011–2013      vedoucí katedry Kulturologie FF UK

2008–2011      zástupce vedoucího Katedry kulturologie FF UK

1988–2008      tajemník Katedry teorie kultury FF UK

1988–2013      odborný asistent, Katedra teorie kultury FF UK

1983–1988      interní aspirant, Katedra teorie kultury FF UK v Praze

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Úvod do sociokulturní antropologie I.

Úvod do sociokulturní antropologie II.

Americká kulturní antropologie

Britská sociální a kontinentální antropologie

Symbolická a kognitivní antropologie

Kultura v etnologické perspektivě

Četba současných etnologických textů

Kulturní ekologie a materialismus

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Soukup, V. Pravěké symboly v pohybu: Mobilní umění. In: Pravěk očima vědců a umělců. Brno, Moravské zemské muzeum, 2022, 167−220.

Clottes, Jean – Půtová, B. − Soukup, V.: Pravěké umění. Praha, Karolinum 2021.

Soukup, V. Prehistorie: Nová výzva antropologie turismu. In: Hledání pravěkého času. Brno, Moravské zemské muzeum, 2021, 133–200.

Soukup, V. Medicínská antropologie jako součást antropologického diskurzu. Anthropologia Integra, 11(1), 2020, 19–36.

Půtová, B. − Soukup, V.: Když řemesla promluví: Kvalitativní výzkum mezi řemeslníky a restaurátory. The Journal of Culture 9(1), 2020, 56–65.

Soukup, V. Antropologie jídla: Evoluční perspektiva. Culturologia. The Journal of Culture, 8(1), 2019, 36–49.

Soukup, V. Trickster in the mirror of play and anthropological imagination. In: The Politics of Joking: Anthropological Engagements. London, New York, Routledge, 2019, 132–151.

Soukup, V. Mechurová, Z. Mysterious Prehistoric Samuel: Homo erectus paleohungaricus in the Context of Anthropogenesis. Anthropologia Integra, 9(2), 2018, 7–19.

Půtová, B. − Soukup, V. – Nevadomsky, J. Benin Artistic and Hand-Crafted Artefacts. In: The Benin Monarchy: An Anthology of Benin History. Benin City, Wells Crimson Limited, 205–215.

 

PROJEKTY A GRANTY

Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu, 1992−1994, Grant MŠMT ČR č. V062, (spoluřešitel)

Sociokulturní potenciál a vzdělanost v procesu revitalizace lokální kultury, 1996-2002 grant

GA UK č. 309/1960, A, S, P, (spoluřešitel)

Kulturní a sociální změny v lokální společnosti.  Sociokulturní analýza průběhu

transformačních procesů v městských komunitách, 1996-2002 grant GA ČR č. 403/96/1451

(spoluřešitel)

Globální a lokální kultura. Transformace městských komunit v kontextu evropských

integračních procesů, 1999-2006, výzkumný záměr MŠMT ČR/FF UK č. 206104

(spoluřešitel)

Proměny kultury a umění v české společnosti na prahu 21. století. Lokální a globalizační

trendy,  1999-2005 grant MK ČR č. DA01P01OUK020 (spoluřešitel)

Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb, 2012−2016, NAKI DF12P01OVV036, FF UK Praha (spoluřešitel).

(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre, 2014−2017, VEGA 1/0410/14 , UKF v Nitře (spoluřešitel).

Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl, NAKI DG18P020VV030, FF UK, NPÚ, NTM, 2018–2022 (spoluřešitel).

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Česká národopisná společnost

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA)

Člen ediční rady časopisu Anthropology

Člen ediční rady časopisu Journal of Culture

 

Úvod > Vyučující > doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.